Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Cieszymy się, kiedy ktoś chce lepiej poznać nasz świat przypraw! W końcu chcemy wnieść więcej energii do kuchni naszych Klientów. Dlatego organizujemy regularnie akcje, które dodają życiu smaku. Abyśmy mogli nadal sprawiać wiele radości naszym Klientom, musimy trzymać się pewnej zasady: akcja promocyjna jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są jej warunki. Nie chcemy łamać naszym klientom serc, ale to niestety oznacza również, że należy odesłać darmowy artykuł, jeśli tylko, ze względu na zwrot, wartość zamówienia spadnie poniżej wymaganego minimum. Liczymy na pełne zrozumienie i mamy nadzieję, że naszym wspólnym celem będzie #fairplay.Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, przejmie w posiadanie ostatni produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Just Spices GmbH, Schiessstr. 44 a, 40549 Düsseldorf, kontak@justspices.pl poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle swoje oświadczenie dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani, niezwłocznie i najpóźniej w przeciągu czternastu dni od momentu wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od odstępującego, w tym koszty dostawy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas). Do zwrotu wpłat stosujemy ten sam sposób płatności, z którego Klient skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty za zwrot. Możemy odmówić zwrotu opłat do czasu otrzymania zwracanych towarów lub dopóki wcześniej nie zostanie zgłoszone, że towary zostaną zwrócone, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania nam towarów nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformuje nas o rezygnacji z umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli Klient wyśle towar przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Koszty zmniejszenia wartości towarów Klient ponosi tylko wtedy, kiedy wynika ono z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do oceny jakości, cech i sposobu działania towarów.

Prawo odstąpienia nie dotyczy następujących umów:

Umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane, a do ich produkcji jest wymagany indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje kuponów promocyjnych!Wzór Formularza Odstąpienia

(W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy zalecane jest wypełnienie i odesłanie poniższego formularza.)

 

-       Do:
 Just Spices GmbH,
Schiessstr. 44 a,
40549 Düsseldorf,
kontak@justspices.pl
Faks: 021159897084

-       Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy na zakup następujących produktów (*) / na świadczenie następujących usług(*)

-       Data zamówienia (*) / data odbioru (*)

-       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-       Adres konsumenta(-ów)

-       Podpis konsumenta (-ów) tylko w przypadku, kiedy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

-       Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.