POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową.

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa danych.

W szczególności podlegamy przepisom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych w wersji obowiązującej od 25.05.2018 r. (BDSG) i niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG). W związku z tym jesteśmy szczególnie upoważnieni do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, o ile jest to konieczne, aby umożliwić korzystanie z naszej strony internetowej www.justspices.pl, w tym wszystkich usług i funkcji na niej zawartych.

Poniżej znajdują się informacje o tym, jakie dane osobowe gromadzimy podczas korzystania z naszej strony internetowej, usług i funkcji, które ona zawiera, oraz do jakich celów z nich korzystamy.

 1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Just Spices GmbH

Schiessstraße 44 a

40549 Düsseldorf

Telefon: +49-211 97 53 23 20

E-mail: kontakt@justspices.pl
Strona internetowa: www.justspices.pl

 1. Nazwisko i adres inspektora ds. ochrony danych

Inspektor ds. ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego:

Johannes Schwiegk

180° Datenschutz GmbH

Hansaallee 321

D-40549 Düsseldorf

Tel.: +49-211-17607255

E-Mail: datenschutz@180-datenschutz.de

Website: https://www.180-datenschutz.de/

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Z zasady przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia optymalnego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za ich zgodą. Wyjątek dotyczy przypadków, w których uprzednia zgoda nie jest możliwa z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby, której one dotyczą, to za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której one dotyczą, to za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesu przetwarzania danych wymaganych do realizacji kroków niezbędnych przed zawarciem umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, to za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli istotne interesy osoby, której dane dotyczą lub jakiejkolwiek innej osoby fizycznej, wymagają przetwarzania danych osobowych, to za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Jeśli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności danej osoby nie przeważają nad pierwszymi interesami, to za podstawę prawną do przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Usuwanie danych i czas ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której one dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie zrealizowany. Zapis może następować ponadto, jeśli przewiduje to prawodawca europejski lub krajowy w przepisach UE, przepisach ustawowych lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Blokowanie lub usuwanie danych ma miejsce, nawet jeśli okres przechowywania określony przez wspomniane standardy wygasa, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywoływaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputerowego wywołującego.

Gromadzone są przy tym następujące dane:

 • Adres IP
 • Data i godzina wysłania żądania
 • Różnica pomiędzy aktualną strefą czasową a Uniwersalnym Czasem Greenwich (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Status dostępu / kod odpowiedzi HTTP
 • Przekazana każdorazowo ilość danych
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Strona internetowa, która zostanie wywołana przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Przeglądarka internetowa
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja przeglądarki

Nie możemy przypisać tych danych konkretnym osobom. Nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Przechowywanie odbywa się również w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto dane są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku zbierania danych do udostępniania strony internetowej ma to miejsce z chwilą zakończenia bieżącej sesji. W innych wypadkach dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest również przedłużone przechowywanie danych. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyalienowane, więc przypisanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych na potrzeby udostępniania strony internetowej i przechowywania danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony. W konsekwencji nie istnieje możliwość sprzeciwu ze strony użytkownika.

V. Stosowanie plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Dodatkowo oprócz wymienionych wcześniej danych podczas korzystania z tej strony internetowej na komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przypisane do używanej przeglądarki, które są przechowywane na dysku twardym i przekazują nam określone informacje. Pliki cookie nie mogą wykonywać żadnych programów ani przenosić wirusów do komputera. Dzięki plikom cookie nasza oferta internetowa jest jeszcze skuteczniejsza i łatwiejsza w użytku. Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

Tymczasowe pliki cookie

Stałe pliki cookie

Tymczasowe pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Zapisują one tak zwane ID sesji, za pomocą którego różne żądania wysyłane do przeglądarki można przyporządkować do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznawanie Twojego komputera przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Sesyjne pliki cookie są usuwane w momencie wylogowania się lub zamknięcia przeglądarki.

Stałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu w zależności od konkretnego pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki. Ustawienia przeglądarki można konfigurować w zależności od preferencji i np. wyłączyć obsługę plików cookie wykorzystywanych przez strony trzecie lub wszystkich plików cookie. Zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może być niemożliwe. Przy wywoływaniu naszej strony internetowej, zostaniesz poinformowany przez baner informacyjny o używaniu plików cookie do celów analitycznych i odesłany do niniejszej polityki prywatności. W związku z tym pojawi się również wskazówka, w jaki sposób można zapobiec przechowywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

b) Podstawa prawna do przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania niezbędnych technicznie plików cookie jest uproszczenie dla użytkowników korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony. Dane użytkownika zebrane przez niezbędne technicznie pliki cookie nie będą wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Wykorzystanie plików cookie do analizy ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie poznajemy sposób korzystania ze strony internetowej, dzięki czemu możemy stale optymalizować naszą jej zawartość. W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Poprzez zmianę w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć przesyłanie plików cookie. Zapisane już ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie.

VI. Rejestracja

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane poprzez maskę wejściową, przesyłane do nas i przechowywane. Nie przekazujemy danych stronom trzecim.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych informacji jest pozyskiwana w ramach procesu rejestracji.

 1. Podstawa prawna do przetwarzania danych

  Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli rejestracja służy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik lub wdrożeniu środków przedumownych, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest wymagana w celu zapewnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej oraz w celu realizacji umowy z użytkownikiem lub w celu wdrożenia środków przedumownych.

 1. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Ma to miejsce w trakcie procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub środków przed zawarciem umowy, gdy dane nie są już konieczne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych strony umowy w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Ma on również możliwość zmiany w dowolnym momencie danych przechowywanych na swoim koncie klienta.

Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub środków przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w zakresie, w jakim zobowiązania umowne lub prawne nie wykluczają usunięcia.

VII. Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Aby dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Obowiązkowe dane wymagane do realizacji umów są odpowiednio oznaczone. Podanie pozostałych informacji jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna do przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Ponadto możemy przekazać dane dotyczące płatności do banku prowadzącego nasze firmowe konto. Możemy również przetwarzać informacje podane przez użytkownika, aby poinformować go o innych interesujących produktach z naszego asortymentu lub wysłać e-mail z informacjami technicznymi.

 1. Okres przechowywania danych

Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych adresowych, dotyczących płatności i zamówień użytkownika przez okres dziesięciu lat. Jednakże po kilku latach nieutrzymywania kontaktu biznesowego ograniczamy przetwarzanie, tj. dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma możliwość zmiany dotyczących go danych, które są przechowywane, w dowolnym momencie.

Jeżeli dane te są niezbędne do realizacji umowy lub przeprowadzenia kroków przed zawarciem umowy, przedwczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w stopniu, w jakim nie jest ono wykluczone przez zobowiązania umowne lub prawne.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w masce wejściowej zostaną do nas przesłane i zapisane.

Informacje na temat przetwarzania danych w odniesieniu do tej polityki prywatności zostaną udokumentowane w ramach procesu przesyłania.

Alternatywnie możliwy jest kontakt za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku zapisane zostaną dane użytkownika przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W związku z tym dane są przekazywane do naszych podmiotów realizujących zamówienie. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

 1. Podstawa prawna do przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam jedynie do przetwarzania nawiązanego kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej zależy od tego również konieczne i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych.

Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

 1. Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych z maski wejściowej formularza kontaktowego i wysyłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce w momencie zakończenia konwersacji z użytkownikiem. Konwersacje uznaje się za zakończoną, kiedy, z uwagi na okoliczności, można wywnioskować, że stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony.

 1. Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma w dowolnym momencie możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Korzystanie z Google Ads (dawniej Google Adwords)

 1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Ads Conversion, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki temu możemy zwrócić uwagę na nasze oferty i usługi za pomocą materiałów reklamowych (tak zwanych reklam Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe.

Materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. „ad serwerów". W tym celu używamy plików cookie ad serwera (pliki cookie– patrz wyżej), które mogą być używane do zmierzenia niektórych parametrów pomiaru sukcesu, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięć przez użytkowników. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, to przez Google Ads zostanie zapisany plik cookie na jego urządzeniu. Pliki cookie zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć do osobistej identyfikacji użytkownika. Do takiego pliku cookie zostaje z reguły przypisany, jako wartości analizy, unikalny identyfikator pliku cookie, liczba Ad Impressions na umieszczenie (częstotliwość), ostatnia Impression (istotne dla konwersji po wyświetleniu), a także informacje opt-out (zaznaczenie, że użytkownik nie chce, aby do niego ponownie zwracano).

Pliki cookie pozwalają Google rozpoznać przeglądarkę internetową użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony na stronie internetowej klienta Ads i plik cookie zapisany w jego komputerze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną stronę. Każdemu klientowi Ads zostaje przypisany inny plik cookie. Nie jest zatem możliwe, aby ciasteczka były śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads.

W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google jest zależne od porozumienia EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active, więcej informacji na temat obsługi informacji o użytkowniku można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Google Ads jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystając z Google Ads, mamy możliwość wyświetlania interesujących użytkownika reklam, aby uczynić naszą stronę bardziej dla niego interesującą i uzyskać możliwość rzetelnego obliczenia kosztów reklamy. Korzystając z tego, możemy rozwijać naszą firmę i oferowane usługi. Dzięki temu mamy nadzieję dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania danych

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych zebranych przez Google przy użyciu tego narzędzia, dlatego informujemy Cię zgodnie z naszą wiedzą: integrując Ads Conversion, Google otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął wyświetlaną przez nas reklam. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze świadczonej przez Google, to Google może powiązać wizytę z kontem tego użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie zalogował się, istnieje szansa, że dostawca pozna i zapisze jego adres IP.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Użytkownik może uniemożliwić uczestnictwo w takim procesie śledzenia na kilka sposobów: a) dostosowując odpowiednio oprogramowanie przeglądarki, w szczególności zatajenie plików cookie stron trzecich uniemożliwi otrzymywanie od nich reklam; b) instalując wtyczkę dostarczoną przez Google pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) przez dezaktywację reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców będących częścią kampanii samoregulacji „About Ads“ za pośrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices - to ustawienie zostanie deaktywowane po usunięciu plików cookie; d) poprzez stałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) za pomocą odpowiednich ustawień plików cookie. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku może mieć ograniczoną możliwość korzystania z wszystkich funkcji tej oferty.

X. Analityka internetowa Google Analytics

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie na komputerze użytkownika (pliki cookie - patrz wyżej) i pozwala nam analizować korzystanie z naszej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (w tym adres IP) są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację IP (na naszej stronie Google Analytics została poszerzona kodem „gat._anonymizeIp();“ w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP) adres IP użytkownika Google zostanie wcześniej skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA i tam skracany. W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google jest zależne od porozumienia EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Informacje te są wykorzystywane w naszym imieniu przez Google w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania nam raportów z działalności witryny i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Google może ewentualnie przekazać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Adres IP określony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników pozwala nam analizować zachowania naszych użytkowników dotyczące surfowania w Internecie. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zestawić informacje o wykorzystaniu poszczególnych komponentów naszej strony internetowej. To pomaga nam stale ulepszać naszą stronę i ułatwiać jej obsługę. W tym celu naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Anonimizacja adresu IP w wystarczający sposób uwzględnia zainteresowanie użytkowników ochroną ich danych osobowych.

4. Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel ich zapisu zostanie zrealizowany.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie na swoim komputerze, dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki. Istnieje jednak możliwość, że w tym wypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z naszej strony internetowej. Aby zapobiec pozyskiwaniu przez Google danych dotyczących wizyt na naszej stronie (w tym adresu IP) z plików cookie, użytkownik może skorzystać z poniższego linku, aby pobrać, a następnie zainstalować wtyczkę przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link (link musi zostać ponownie kliknięty po każdym usunięciu plików cookie). Ten link ustawia plik cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości:

Dezaktywacja Google Analytics

XI. Korzystanie z wtyczek Facebooka (przycisk „Lubię to”)

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszych stronach są zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA i Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki Facebooka można rozpoznać na naszej stronie po logu Facebooka lub przycisku „Like-Button” („Lubię to”). Listę wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Podczas odwiedzania naszej strony wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk „Lubię to”, w czasie, kiedy jest zalogowany na Facebooku, może on połączyć zawartość naszej strony ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika.

Ponadto prowadzimy na Facebooku fanpage‘a, za którego pośrednictwem komunikujemy się z naszymi aktualnymi i potencjalnymi klientami aktywnymi na Facebooku oraz informujemy o naszych usługach.

Jeśli użytkownik korzysta z naszego fanpage‘u lub wtyczek Facebooka, jego dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. Może to wiązać się z ryzykiem, np. powodować utrudnienia w egzekwowaniu jego praw. W przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Facebook jest zależny od porozumienia EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawę prawną korzystania z wtyczek Facebook stanowi art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO. Jeśli Facebook poprosi użytkownika o zgodę na wyżej opisane przetwarzanie danych, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. a RODO, oraz na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO deklaracja dostępna pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

3. Cel przetwarzania danych

Wtyczki Facebooka ułatwiają udostępnianie treści na platformach społecznościowych. Jeśli użytkownik publikuje treści na Facebooku, to pomaga nam to w dotarciu do szerszego grona potencjalnych klientów. Poza tym umożliwiają nam one tak zwaną analizę zasięgu. Dane użytkownika Facebooka są zazwyczaj również przetwarzane w celu badań rynkowych i reklamowych. W ten sposób można np. stworzyć profile użytkowania na podstawie zachowania użytkowników i wynikających z nich zainteresowań. Profile użytkowania mogą z kolei być wykorzystywane np. do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które są przypuszczalnie zgodne z zainteresowaniami. W tym celu na komputerze użytkownika są z reguły gromadzone pliki cookie, w których zapisane są zachowania użytkowania i jego zainteresowania. Ponadto w profilu użytkownika mogą być również gromadzone niezależne dane pochodzące z urządzeń, z których użytkownik korzysta.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony nie dysponujemy wiedzą na temat treści przesyłanych danych ani zakresu wykorzystywania ich przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php oraz szczegółowo dla stron internetowych: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook powiązał jego wizytę na naszej stronie z jego kontem na Facebooku, powinien on wylogować się ze swojego konta na Facebooku. Opcja opt-out dostępna jest pod: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

XII. Korzystanie z Google Maps

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona korzysta z map usługi „Google Maps”. Dostawcą tej usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do przetwarzanych danych osobowych należą w szczególności adres IP użytkownika i dane dotyczące jego lokalizacji. Nie są one jednak gromadzone bez zgody użytkownika (wynikającej np. z ustawień przeglądarki). Dane mogą być przetwarzane w USA.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Google Maps jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystając z Google Maps, możemy wizualnie przedstawić informacje geograficzne i zapewnić użytkownikowi możliwość prostego wyznaczenia trasy do naszej firmy z wybranego miejsca.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy zwrócić uwagę, że nie dysponujemy konkretną wiedzą na temat przesyłanych danych i zakresu wykorzystywania ich przez Google. Więcej informacji na temat usługi Google Maps dostępnych jest tutaj: https://maps.google.com/help/terms_maps.html. Obowiązujące zasady Google dotyczące polityki prywatności można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/policies/privacy/ .

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Przetwarzanie danych przez Google można zmienić i wykluczyć poprzez link https://adssettings.google.com/authenticated.

XIII. Korzystanie z Google reCAPTCHA

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Aby chronić formularze wejściowe na naszej stronie, korzystamy z usługi „reCAPTCHA”. Dostawcą tej usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Według naszej wiedzy adres URL strony odsyłającej, adres IP, zachowanie odwiedzających witrynę, informacje o systemie operacyjnym, czasie przeglądarki i czasie pobytu, plikach cookie, instrukcjach i skryptach prezentacji, a także zachowaniu użytkownika oraz ruchy myszki w polu wyboru „reCAPTCHA” są przesyłane do „Google”. Dane mogą być przetwarzane w USA.

Google wykorzystuje te informacje między innymi do digitalizacji książek i innych produktów drukowanych, a także do optymalizacji usług, takich jak Google Street View i Google Maps (np. rozpoznawanie numerów domów i nazw ulic).

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Google reCAPTCHA jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystamy z usługi reCAPTCHA, aby chronić formularze wejściowe na naszej stronie. Dzięki temu możliwe jest rozróżnienie, czy stosowane dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy bezprawnie przez automatyczne przetwarzanie maszynowe.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy zwrócić uwagę, że w kwestii wymienionych danych nie dysponujemy konkretną wiedzą na temat przesyłanych danych i zakresu wykorzystywania ich przez Google. Obowiązujące zasady Google dotyczące prywatności można znaleźć pod tym linkiem: https://www.google.com/policies/privacy/.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Adres IP przesłany w ramach „reCAPTCHA” nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google w momencie korzystania z wtyczki „reCAPTCHA”. Jeśli użytkownik chce zatrzymać tę transmisję i zapis na naszej stronie internetowej przez „Google”, musisz się wylogować z „Google” przed odwiedzeniem naszej strony lub użyciem wtyczki reCAPTCHA. Przetwarzanie danych przez Google można zmienić i wykluczyć tutaj: https://adssettings.google.com/authenticated.

XIV. Korzystanie z Google Web Fonts

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona do jednolitej reprezentacji czcionek wykorzystuje tzw. czcionki internetowe (Web Fonts) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przy wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi się połączyć z serwerami Google. Przez to Google dowiaduje się, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem adresu IP użytkownika.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Google Web Fonts jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystamy z usługi w celu jednolitego przedstawiania czcionek oraz w celu spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy zwrócić uwagę, że w kwestii wymienionych danych nie posiadamy konkretnej wiedzy na temat przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Google. Więcej informacji na temat Google Web Fonts znaleźć można na stronie https://developers.google.com/fonts/faq. Obowiązującą Google politykę prywatności można przeczytać, klikając link https://www.google.com/policies/privacy/.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie ładowała czcionek z serwerów Google (na przykład instalując dodatki do przeglądarki, takie jak NoScript lub Ghostery dla Firefoksa). Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje Google Web Fonts lub użytkownik odmówi dostępu do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemowej. Przetwarzanie danych przez Google można zmienić i wykluczyć tutaj: https://adssettings.google.com/authenticated.

XV. Korzystanie z Instagramu

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Instagram. Są one oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając na przycisk „Instagram”. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Instagram jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Instagramu ułatwia udostępnianie treści.

Publikowane przez użytkowników Instargramu treści pomagają nam w dotarciu do większej liczby potencjalnych klientów. Ponadto korzystanie z Instagramu pomaga nam w dalszym rozpowszechnianiu naszej firmy i oferowanych przez nas usług.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony nie dysponujemy wiedzą na temat treści przesyłanych danych ani zakresu wykorzystywanian ich przez Instagram. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Instagramu: instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Jeśli użytkownik nie chce, aby Instagram powiązał wizytę na naszych stronach z jego kontem na Instagramie, powinien być wylogowany z konta na Instagramie.

XVI. Korzystanie z Xing

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn, która zawiera funkcje Xing, łączy się ona z serwerami Xing. Według naszej wiedzy nie odbywa się przy tym zapis osobistych danych. Przede wszystkim adresy IP nie są zapisywane, a zachowanie użytkownika nie podlega analizie. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku Xing Share można znaleźć w polityce prywatności Xing www.xing.com/app/share.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Xing jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Xing ułatwia nam udostępnianie treści.

Wykorzystanie Xing służy do rekrutacji nowych pracowników oraz do dalszego rozpowszechniania naszej firmy i oferowanych przez nas usług.

4. Okres przechowywania danych

Zgodnie z naszą wiedzą, podczas łączenia się z serwerami Xing nie są zapisywane żadne osobiste dane. Przede wszystkim adresy IP nie są zapisywane, a zachowanie użytkownika nie podlega analizie.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Opcja sprzeciwu lub usunięcia nie jest wymagana, ponieważ nie następuje zapis żadnych danych osobowych.

XVII. Korzystanie z Pinterest

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Pinterest. Są one oferowane przez Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi jest Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2. piętro, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Pinterest Inc. przestrzega zasad EU-US Privacy Shield. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active.

Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres przetwarzanych przez Pinterest danych oraz przekazywanie ich osobom trzecim. Nie posiadamy również żadnych skutecznych opcji kontroli. Dane osobowe użytkownika korzystającego z usług Pinterest są gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Pinterest Inc., niezależnie od miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, Irlandii lub innym kraju, w którym Pinterest Inc. prowadzi działalność. Po pierwsze Pinterest przetwarza dobrowolnie wprowadzone dane, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto Pinterest analizuje również udostępniane przez użytkownika treści, związane z jego zainteresowaniami, przechowuje i przetwarza wiadomości wysyłane bezpośrednio do innych użytkowników oraz może określić na podstawie danych GPS lokalizację użytkownika, oraz informacje o sieciach bezprzewodowych lub adres IP, aby przesyłać mu reklamy lub inne treści.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Pinterest jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Pinterest ułatwia nam udostępnianie treści.

Jeśli użytkownicy publikują treści na Pinterest, to pomaga nam to w dotarciu do większej liczby potencjalnych klientów. Ponadto korzystanie z Pinterest pomaga nam w dalszym rozpowszechnianiu naszej firmy i oferowanych przez nas usług.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Pinterest. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Pinterest na https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Jeśli użytkownik nie chce, aby Pinterest powiązał jego wizytę na naszej stronie z jego kontem na Pinterest, musi on wylogować ze swojego konta na Pinterest. Ponadto użytkownik ma prawo do odwołania. Aby z niego skorzystać, należy skontaktować się bezpośrednio z Pinterest. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z Pinterest.

XVIII. Korzystanie z Twittera

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Są one dostępne za pośrednictwem Twitter Inc., Market Street 1355, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za przetwarzanie danych osób spoza Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna jest międzynarodowa firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.

Twitter Inc. przestrzega zasad EU-US Privacy Shield. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Twitter, stopień ich przetwarzania, wykorzystywania lub ujawniania osobom trzecim. Nie posiadamy również żadnych skutecznych opcji kontroli. Dane osobowe użytkownika korzystającego z Twittera są gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Twitter Inc., niezależnie od miejsca zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, Irlandii lub innym kraju, w którym Twitter Inc. prowadzi działalność. Po pierwsze Twitter przetwarza dobrowolnie wprowadzone dane, takie jak nazwisko i nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu lub kontakty z książki adresowej, udostępniane podczas przesyłania lub synchronizacji. Ponadto Twitter analizuje udostępniane przez użytkownika treści powiązane z jego zainteresowaniami, przechowuje i przetwarza poufne wiadomości wysyłane bezpośrednio do innych użytkowników, może określić na podstawie danych GPS lokalizację użytkownika oraz informacje o sieciach bezprzewodowych lub adres IP, aby przesyłać mu reklamy lub inne treści.

2. Podstawa prawna na przetwarzanie danych osobowych

Podstawą prawną korzystania z Twittera jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Używamy Twittera głównie w celu publikacji własnych tweetów i retweetów. W wybranych przypadkach komunikujemy się również za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości i odpowiadamy na retweety czy komentarze w zakresie wymiany informacji o naszych usługach lub produktach. Nie przyjmujemy zgłoszeń, skarg itp. za pośrednictwem Twittera i nie odpowiadamy na nie tą drogą.

4. Okres przechowywania danych

Pragniemy podkreślić, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystywania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem twitter.com/privacy.

5. Możliwość odwołania i usunięcia danych

Swoje ustawienia prywatności na Twitterze można znaleźć i zmienić w ustawieniach konta twitter.com/account/settings . Ponadto w przypadku urządzeń mobilnych (smartfony, tablety) możliwe jest ograniczenie dostępu Twittera do danych kontaktowych i kalendarza, zdjęć, danych o lokalizacji itp. w ustawieniach ogólnych. Jest to jednak zależne od używanego systemu operacyjnego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na następujących stronach pomocy technicznej Twittera:

https://support.twitter.com/articles/105576# https://help.twitter.com/en/search?q=protection

Tutaj można dowiedzieć się o możliwości przeglądania własnych danych na Twitterze: https://support.twitter.com/articles/20172711#

Informacje na temat wniosków wyciągniętych przez Twittera można znaleźć tutaj: https://twitter.com/your_twitter_data

Informacje o dostępnych ustawieniach personalizacji i prywatności można znaleźć tutaj (z dalszymi odniesieniami):

https://twitter.com/personalization

Można również poprosić o informacje za pośrednictwem formularza prywatności Twittera lub wymagań archiwalnych: https://support.twitter.com/forms/privacy

https://support.twitter.com/articles/20170320#.

XIX. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, to w rozumieniu RODO jest on osobą zainteresowaną i ma następujące prawa wobec osoby odpowiedzialnej:

 1. Prawo do informacji

Użytkownik może poprosić osobę odpowiedzialną o potwierdzenie, czy dane osobowe go dotyczące są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, użytkownik może poprosić osobę odpowiedzialną o następujące informacje:

 1. cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
 1. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 1. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
 1. planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie są dostępne konkretne informacje, kryteria określania czasu przechowywania;
 1. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 1. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
 1. wszystkie dostępne informacje o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostaną pobrane od osoby, której one dotyczą;
 1. istnienie zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki, jak również zakres i zamierzony wpływ takiego przetwarzania na zainteresowaną osobę.

Użytkownik ma prawo zażądać informacji na temat tego, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym może zażądać odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 RODO, aby otrzymywać informacje w związku z transferem.

XX. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma w stosunku osoby odpowiedzialnej prawo do sprostowania i / lub uzupełnienia danych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna musi niezwłocznie dokonać korekty.

XXI. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. jeśli użytkownik kwestionuje dokładność swoich danych osobowych przez okres, który umożliwia osobie odpowiedzialnej zweryfikowanie dokładności jego danych osobowych;
 1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmówi usunięcia danych osobowych i zażąda ograniczenia korzystania z nich;
 1. osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania czy obrony roszczeń prawnych lub
 1. jeśli użytkownik złożył odwołanie co do przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie jest wiadome, czy uzasadnione powody odpowiedzialnej osoby przewyższają jego powody.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej czy prawnej lub z ważnych względów interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana przed zniesieniem ograniczenia.

XXII. Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Użytkownik może zażądać od administratora usunięcia swoich danych osobowych bez zwłoki, a administrator jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tych informacji, jeśli jedno z poniższych okaże się słuszne:

 1. Dane, które dotyczą użytkownika, nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane lub przetwarzane w inny sposób;
 1. Użytkownik odwołuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 1. Użytkownik zgłosi odwołanie zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie ma wcześniej uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub zgłosisz zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw wobec przetwarzania.
 1. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały przetworzone bezprawnie.
 1. Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich, którym podlega osoba odpowiedzialna.
 1. Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały przekazane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeśli osoba odpowiedzialna dokonała publicznego udostępnienia danych osobowych dotyczących użytkownika i jest ona zobowiązana zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do ich usunięcia, podejmie ona odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia o tym, że użytkownik zażądał od niej usunięcia wszystkich linków do tych danych lub ich kopii czy replikacji.

 1. Odstępstwa

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 1. do wypełnienia zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych, lub do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej przekazanej administratorowi;
 1. ze względów interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i czy art. 9 ust. 3 RODO;
 1. do celów archiwalnych o znaczeniu publicznym, naukowych lub historycznych celów badawczych czy do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w ustępie a), może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów tego przetwarzania lub
 1. dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

XXIII. Prawo do informacji

Jeśli użytkownik ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec osoby odpowiedzialnej, jest ona zobowiązana powiadomić wszystkich odbiorców, którym zostały przedstawione dane osobowe dotyczące użytkownika, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

Użytkownik ma wobec osoby odpowiedzialnej prawo do informacji na temat tych odbiorców.

XXIV. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które oddał do dyspozycji osobie odpowiedzialnej, w powszechnym, uporządkowanym i czytelnym dla komputera formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innej osobie bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej za dostarczanie danych osobowych, pod warunkiem, że

 1. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO lub umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz
 1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W ramach wykonywania tego prawa, użytkownik ma również prawo do wyjednania, że dane osobowe go dotyczące będą przekazywane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie możliwe. Wolności i prawa innych osób nie mogą zostać przez to naruszone.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przekazanej osobie odpowiedzialnej.

XXV. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, w każdej chwili, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Administrator danych nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają jego interesy, prawa i wolności, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe związane z użytkownikiem są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, ma on prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią korespondencją.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w ramach korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa do rezygnacji za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

XXVI. Prawo do odwołania deklaracji zgody z powodu ochrony danych

Użytkownik ma prawo do odwołania deklaracji zgody z powodu ochrony danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

XXVII. Zautomatyzowana decyzja w szczególnym przypadku łącznie z profilowaniem

Użytkownik ma prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - które będzie miało skutek prawny lub wpłynie na niego w podobny sposób wywołujący znaczną szkodę. Nie obowiązuje to, gdy decyzja

 1. jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
 1. jest dozwolone na mocy prawodawstwa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych, i, jeżeli takie przepisy zawierają odpowiednie środki, w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów lub
 1. następuje za wyraźną zgodą użytkownika.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na określonych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i podjęto rozsądne środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków wymienionych w pkt (1) i (3) osoba odpowiedzialna podejmie odpowiednie środki w celu utrzymania praw i wolności oraz ich uzasadnionych interesów, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby przez administratora, wyrażenia swojego własnego stanowiska i wysłuchany w sprawie zaskarżenia decyzji.

XXVIII. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego środka administracyjnego lub sądowego, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, narusza RODO.

Organ nadzoru, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości odwołania sądowego zgodnie z art. 78 RODO.

XXIX. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Dalszy rozwój Internetu i naszej oferty internetowej może również wpływać na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w przyszłości w kontekście obowiązujących przepisów o ochronie danych i, w razie potrzeby, do dostosowania się do zmienionego przetwarzania danych. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna w rubryce „Ochrona prywatności” lub „Polityka prywatności”.

XXX. Oferta kuponów rabatowych firmy Sovendus GmbH

W celu zestawienia dla Państwaaktualnie interesującej oferty kuponów rabatowych dokonujemy pseudonimizacji i zaszyfrowania skrótu Państwa adresu e-mail oraz adresu IP, które następniezostająprzesłanedo Sovendus GmbH, Hermann-Veit-Str. 6, 76135 Karlsruhe, Niemcy (Sovendus) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poddany pseudonimizacji skrót adresu e-mail służy do uwzględnieniamożliwegosprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingowych przez Sovendus (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Sovendus używa adresu IP jedynie do celów bezpieczeństwa danych i generalnie anonimizuje go po upływie siedmiu dni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, do celów rozliczeniowych, przesyłane do Sovendus zostają także: poddany psedonimizacji numer i wartość zamówienia wraz z walutą, ID sesji, kod kuponu oraz znacznik czasu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrażają Państwo zainteresowanie ofertą kuponów rabatowych Sovendus, a z Państwa adresu e-mail nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingowych, po kliknięciu na jedynie pod tym warunkiem wyświetlony baner kuponu rabatowego, zaszyfrowana płeć, imię i nazwisko, kod pocztowy, kraj i adres e-mail zostanąudostępnione przez partnera kooperacyjnego firmie Sovendus w celu przygotowania kuponu (art. 6 ust. 1 lit b, f RODO). Aby uzyskaćwięcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Sovendus, zapraszamy do lektury zestawionych przez nas informacji na temat internetowej ochrony danych dostępnych na stronie www.sovendus.de/datenschutz