OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

1. Zakres stosowania

W przypadku wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują poniższe ogólne warunki handlowe, zwane dalej w skrócie OWH.


2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z Just Spices GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia na nie umowy. Nasze produkty można początkowo umieścić w koszyku bez zobowiązań i poprawić wpisy w dowolnym momencie przed wysłaniem wiążącego zamówienia, korzystając z pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie zaakceptowania oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku zamówienia. Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia zamówienia natychmiast po jego wysłaniu.


3. Minimalny wiek wymagany do zawarcia umowy

Cieszymy się z każdego potencjalnego zainteresowanego / klienta. Ponieważ jednak przepisy dotyczące ochrony danych wprowadziły specjalne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, w naszym sklepie internetowym obowiązuje minimalny wiek Kupującego wynoszący 16 lat (zob. również art. 8 RODO UE). Akceptując warunki, Klient potwierdza, że osiągnął minimalny wiek.


4. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Język dostępny do zawarcia umowy to język polski.

Zapisujemy tekst umowy i wysyłamy dane zamówienia oraz nasze OWH za pośrednictwem poczty elektronicznej. OWH można wyświetlić także w każdej chwili na tej stronie. Poprzednie zamówienia nie są dostępne poprzez Internet ze względów bezpieczeństwa.


5. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty wysyłki. Wynoszą one dla przesyłek na terenie Polski 5,90 €.

Dostarczamy jedynie w drodze wysyłki. Odbiór osobisty towarów jest niestety niemożliwy. Nie dostarczamy do paczkomatów.


6. Płatność

W naszym sklepie internetowym istnieje możliwość skorzystania z następujących form płatności:

Karta kredytowa

Przesyłając zamówienie, Klient przesyła nam jednocześnie informacje o karcie kredytowej. Po legitymacji jako uprawnionego posiadacza karty, niezwłocznie po zamówieniu, zwracamy się do wystawcy karty kredytowej o zlecenie zainicjowania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest automatycznie wykonywana przez wystawcę karty kredytowej, a Klienta zostaje obciążona.

PayPal

W procesie zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy online PayPal. Aby zapłacić kwotę rachunku Klient musi być zarejestrowany lub zarejestrować się w serwisie PayPal. Należy potwierdzić danymi logowania swoją tożsamość oraz nasze zlecenie płatnicze. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej. Dalsze informacje Klient otrzyma podczas procesu zamawiania. Natychmiast po tym transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal.


7. Zastrzeżenie własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu zapłaty całkowitej sumy należności.


8. Uszkodzenia transportowe

Jeśli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami wywołanymi transportem, prosimy o zgłaszanie takich błędów jak najszybciej u doręczyciela oraz prosimy o natychmiastowy kontakt. Brak złożenia skargi lub kontaktu nie ma wpływu na roszczenia ustawowe Klienta i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomaga nam to jednak w dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.


9. Rękojmia i gwarancje

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej poniżej, obowiązuje prawo o ustawowej odpowiedzialności cywilnej za wady.

Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od dnia dostarczenia towaru.

Powyższe ograniczenia i skrócone warunki nie mają zastosowania do roszczeń odszkodowawczych spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osób wykonujących nasze zobowiązania w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku celowego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków, jak również podstępu, w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwe wykonanie umowy oraz na których zachowanie strona umowny może regularnie polegać (zasadnicze obowiązki) w ramach gwarancji, o ile uzgodniono, lub jeśli chodzi o zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt. Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji i ich dokładnych warunków można znaleźć przy produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.


10. Odpowiedzialność

Zawsze ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń za roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osób wykonujących nasze zobowiązania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, życiu lub zdrowiu, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków, w przypadku obietnicy gwarancji, jeśli zostało to uzgodnione lub jeśli chodzi o zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.
W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie w ogóle umożliwia właściwe wykonanie umowy oraz na których zachowanie strona umowny może regularnie polegać (zasadnicze obowiązki) poprzez lekkie niedbalstwo spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby wykonujące nasze zobowiązania odpowiedzialność jest ograniczona kwotą za szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, których wystąpienia zwykle należy oczekiwać. Poza tym roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.


11. Kodeks postępowania

Poddaliśmy się następującemu kodeksowi postępowania: kryteria jakości Trusted Shops

http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf 12. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępną tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie wyrażamy gotowości do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.


Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Cieszymy się, kiedy ktoś chce lepiej poznać nasz świat przypraw! W końcu chcemy wnieść więcej energii do kuchni naszych Klientów. Dlatego organizujemy regularnie akcje, które dodają życiu smaku. Abyśmy mogli nadal sprawiać wiele radości naszym Klientom, musimy trzymać się pewnej zasady: akcja promocyjna jest ważna tylko wtedy, gdy spełnione są jej warunki. Nie chcemy łamać naszym klientom serc, ale to niestety oznacza również, że należy odesłać darmowy artykuł, jeśli tylko, ze względu na zwrot, wartość zamówienia spadnie poniżej wymaganego minimum. Liczymy na pełne zrozumienie i mamy nadzieję, że naszym wspólnym celem będzie #fairplay.


Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez Klienta osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, przejmie w posiadanie ostatni produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami (Just Spices GmbH, Schiessstr. 44 a, 40549 Düsseldorf, kontak@justspices.pl poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który nie jest jednak obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że Klient wyśle swoje oświadczenie dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy jesteśmy zobowiązani, niezwłocznie i najpóźniej w przeciągu czternastu dni od momentu wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od odstępującego, w tym koszty dostawy
(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu wybrania innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas). Do zwrotu wpłat stosujemy ten sam sposób płatności, z którego Klient skorzystał przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty za zwrot. Możemy odmówić zwrotu opłat do czasu otrzymania zwracanych towarów lub dopóki wcześniej nie zostanie zgłoszone, że towary zostaną zwrócone, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania nam towarów nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformuje nas o rezygnacji z umowy. Termin uznaje się za zachowany, jeśli Klient wyśle towar przed upływem czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Koszty zmniejszenia wartości towarów Klient ponosi tylko wtedy, kiedy wynika ono z obchodzenia się z nimi w inny sposób niż jest to konieczne do oceny jakości, cech i sposobu działania towarów.

Prawo odstąpienia nie dotyczy następujących umów:

Umowy o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane, a do ich produkcji jest wymagany indywidualny wybór lub decyzja konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje kuponów promocyjnych!


Wzór Formularza Odstąpienia

(W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy zalecane jest wypełnienie i odesłanie poniższego formularza.)

 

-       Do:
 Just Spices GmbH,
Schiessstr. 44 a,
40549 Düsseldorf,
kontak@justspices.pl
Faks: 021159897084

-       Ja/my (*) niniejszym informuję/informujemy o odstąpieniu od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy na zakup następujących produktów (*) / na świadczenie następujących usług(*)

-       Data zamówienia (*) / data odbioru (*)

-       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-       Adres konsumenta(-ów)

-       Podpis konsumenta (-ów) tylko w przypadku, kiedy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

-       Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.